Contact

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
Email: reservations@yourdomain.com
Phone: +88 (0) 101 0000 000

side-area-cards

Follow us

Regulamin Pensjonatu Pałac w Warlitach

REGULAMIN PENSJONATU PAŁAC W WARLITACH

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu, a jego przestrzeganie obowiązuje zarówno Gości Pensjonatu jak i jego pracowników.

Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hotelu, w każdym pokoju hotelowym oraz na stronie Hotelu. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty pobytowej.

Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, tel. wew. 100.

§ 1 Doba hotelowa

1. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby. Doba pensjonatowa trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.

2. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia. Gość pensjonatu powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże pensjonatu. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godziną 12.00 jest traktowane jako pobyt. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00, program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju pensjonatowego według cen obowiązujących w danym dniu dla danej kategorii pokoju.

§ 2 Usługi pensjonatu

1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji w celu zapewnienia odpowiedniej reakcji.

2. Pensjonat świadczy bezpłatne usługi w zakresie: udzielania informacji związanych z pobytem i podrożą̨, usługę̨ budzenia, przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie recepcji głównej.

§ 3 Rezerwacja i rejestracja w hotelu

1. Gość pensjonatu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego swoją tożsamość. Informujemy, że dokumenty tożsamości okazywane w trakcie meldunku nie są skanowane lub kserowane. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2. Hotel ma prawo do dokonania przy rejestracji preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego do kwoty należności za cały pobyt.

3. Rezerwacja zyskuje status gwarantowanej po wpłacie 50% wartości całego pobytu w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji lub terminie wskazanym przez hotel.

4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, pensjonat nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę.

5. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób poczynione uszkodzenia i zniszczenia.

6. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pensjonatu oraz uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia.

§ 4 Odpowiedzialność pensjonatu

1.Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do pensjonatu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.

2. Odpowiedzialność pensjonatu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.

3. Pensjonat ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

4. Parking pensjonatu mam charakter niestrzeżony. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały zaparkowane poza ogrodzonym terenem hotelu. Pensjonat nie odpowiada za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na parkingu.

§ 5 Odpowiedzialność Gości

1. Gość pensjonatu ponosi pełna odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Pensjonat ma prawo obciążenia karty kredytowej Gościa za powstałe szkody również̇ po jego wyjeździe.

2. Na terenie Pensjonatu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

3. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócano ono spokoju pobytu innych Gości.

§ 6 Pokój

1.W pensjonacie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 07.00.

2. Produkty znajdujące się w minibarku są sprzedawane według stawek z cennika dostępnego
w pokoju hotelowym.

3. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju pensjonatu w godzinach od 8.00 do 22.00.

4. Przebywanie osób nie zameldowanych w pokoju Gościa pensjonatu po godzinie 22.00 jest równoznaczne w wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika dostępnego w recepcji.

5. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

6. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w pokojach pensjonatu jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

7. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamkniecie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.

8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju pensjonatowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji pensjonat przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

9. W pokojach pensjonatu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

§ 7 Reklamacje

1.Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień́ w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być́ złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje recepcja hotelowa.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez hotel, w przypadku kwestii spornych obowiązywać́ będzie kodeks prawa cywilnego.

§ 8 Postanowienia dodatkowe

1. Pensjonat nie akceptuje obecności zwierząt w pokojach hotelowych oraz przestrzeniach wspólnych.

2. Pensjonat objęty jest całkowitym zakazem palenia tytoniu w pokojach oraz przestrzeniach wspólnych obiektu wliczając w to pawilon nad jeziorem. W przypadku złamania zakazu i stwierdzenia zapachu dymu tytoniowego w pokoju Gościa, Gość obciążony zostanie kosztami dezynfekcji i dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 zł.

3. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Edir Sp. z .o.o dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Pensjonacie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Aktualna pełna Polityka Prywatności zamieszczona jest na stronie www oraz dostępna w recepcji.

4. Zakazuje się prowadzenia w Pensjonacie akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Pensjonatem jest sąd właściwy dla pozwanego.

Edir Sp. z .o.o.