Contact

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
Email: reservations@yourdomain.com
Phone: +88 (0) 101 0000 000

side-area-cards

Follow us

Regulamin Pensjonatu Pałac w Warlitach

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Kompleksu Pałacu Warlity, a jego przestrzeganie obowiązuje wszystkich Gości Pałacu, apartamentów, pawilonu, restauracji oraz całego przyległego terenu. Wymienione lokalizacje w dalszej części niniejszego regulaminu będą zwanymi Pałacem.

Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Pałacu oraz w każdym pokoju i apartamencie. Meldując się w Pałacu Goście potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem Pałacu i zobowiązują się do jego przestrzegania.

§ 1

 1. Pokoje oraz apartamenty wynajmowane są na doby.

 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.

 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godziną 11.00 jest traktowane jako pobyt. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00, program komputerowy Recepcji naliczy opłatę, za pół doby wynajmu pokoju według cen obowiązujących w danym dniu dla danej kategorii pokoju.

 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

§ 2

 1. Pałac świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i przyjętym standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi Pałacowi niezwłoczną reakcję.

 2. Pałac ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.

§ 3

 1. Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego swoją tożsamość. Informujemy, że dokumenty tożsamości okazywane w trakcie meldunku nie są skanowane lub kserowane. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

 2. Pałac ma prawo, przy meldunku, do pobrania od Gościa kwoty do pełnej należności za cały pobyt.

 3. Rezerwacja zyskuje status gwarantowanej po wpłacie 50% wartości całego pobytu w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji lub terminie wskazanym przez Pałac.

 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Pałac obciąża Gościa całkowitą wartością dokonanej rezerwacji..

 5. Pałac może odmówić przyjęcia Gościa jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie innych Gości, pracowników Pałacu lub innych osób przebywających w Pałacu, albo też w inny sposób poczynione uszkodzenia i zniszczenia.

 6. Pałac może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pałacu oraz uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia.

§ 4

 1. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.

 2. Odpowiedzialnoś

 3. Pałacu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.

 4. Pałac ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności
  i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Pałacu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

 5. Rzeczy wartościowe Gość powinien przechowywać w pokoju w sejfie.

 6. Parking Pałacu ma charakter niestrzeżony. Pałac nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Nie odpowiada również, za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na parkingu.

 7. Pałac nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikające
  z czynników niezależnych (warunki atmosferyczne, awarie itp.).

 8. Pałac może usunąć z obiektu osobę nieprzestrzegającą Regulaminu.

 

 

§ 5

 1. Gość Pałacu ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń Pałacu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

Pałac ma prawo do roszczenia należności od Gościa z tytułu powstałych szkód również po jego wyjeździe.

 1. Na terenie Pałacu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekunowie ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

 2. Goście zobowiązani są do właściwego, zgodnego z regulaminem oraz z zasadami bezpieczeństwa, użytkowania sauny fińskiej oraz kominków.

 3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pałacu nie może zakłócać spokoju pobytu oraz bezpieczeństwa innych Gości.

§ 6

 1. W Pałacu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 07.00. Wyjątek stanowią imprezy organizowane przez Pałac.

 2. Produkty znajdujące się w minibarku są sprzedawane według stawek z cennika dostępnego w pokoju.

 3. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie Pałacu w godzinach od 09:00 do 21:00 po wcześniejszym poinformowaniu recepcji.

 4. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 21:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny z cennika dostępnego w recepcji.

 5. Gość Pałacu ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.

 6. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien w pokoju.

 7. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na jego koszt i na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Pałac przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 8. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

 9. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Pałac dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości, zamienić pokój.

 10. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw, dokonywane jest podczas nieobecności Gościa lub w czasie jego obecności, jeżeli wyrazi takie życzenie lub zgodę.

 

 

 

§ 7

 1. W przypadku zauważenia pożaru, należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel Pałacu i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji.

 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. Wyjątkiem są zasilacze do telefonów oraz laptopów.

 3. W przypadku wywołania fałszywego alarmu pożarowego poprzez nieuzasadnione użycie przycisku ręcznego ostrzegania (ROP) lub zadymienie pokoju, Gość zostanie obciążony karą umowną 1.000 zł. Kara zostaje automatycznie doliczona do rachunku hotelowego.

 

§ 8

 1. Pałac objęty jest całkowitym zakazem palenia tytoniu oraz wyrobów tytonio pochodnych, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. W przypadku złamania zakazu i stwierdzenia zapachu dymu tytoniowego pokoju, Gość obciążony zostanie kosztami dezynfekcji i dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 zł.

 2. W częściach ogólnodostępnych Pałacu obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych oraz alkoholowych niezakupionych w Pałacu.

 3. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Edir Sp. z.o.o dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Pałacu oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Pałac. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Aktualna pełna Polityka Prywatności zamieszczona jest na stronie www oraz dostępna w recepcji.

 4. W Pałacu obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.

 5. Integralną częścią Regulaminu Pałacu są regulaminy korzystania z sauny oraz kominków.

§ 9

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna by

 2. złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje recepcja hotelowa.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez hotel, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Pałacem jest Sąd właściwy dla pozwanego.

Edir Sp. z .o.o.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. do odwołania.

Call Now Button