Contact

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
Email: reservations@yourdomain.com
Phone: +88 (0) 101 0000 000

side-area-cards

Follow us

Polityka Prywatności

Edir Sp. z.o.o
Kaputy, Sochaczewska 183
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP 118 211 1897 Regon 362276405

Reprezentant spółki ds. zabezpieczenia danych osobowych:
Edyta Kostrzewa kontakt: ekostrzewa@warlity.pl

Dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usług hotelarskich przechowywane są w miejscu świadczenia usług: Pałac Warlity, Warlity Małe 8, 11-015 Olsztynek, tel. 89 522 73 26, info@warlity.pl

Polityka Prywatności

A. Definicje

1) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04;
2) Administrator – podmiot wskazany w cz. II ust. 1 niniejszej Polityki prywatności, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, dalej także jako: „Edir”.
3) Gość – podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane na jakiejkolwiek podstawie określonej w art. 6 RODO. W dalszym ciągu dokumentu określony jako ,,Ja”.
4) Pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych;
5) Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego zestawienia informacji o danej osobie w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

B. Postanowienia ogólne

1. Administratorem odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązku informacyjnego oraz ochrony Twoich danych osobowych jest:
Edir Sp. z.o.o, Kaputy, Sochaczewska 183, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP 118 211 1897 Regon 362276405 reprezentowany przez : Edyta Kostrzewa. Kontakt z inspektorem OCHRONY DANYCH – mail: warlity@warlity.pl lub pisemnie na adres spółki.

C. Cele i podstawy przetwarzania

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
A. podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy o realizację usług hotelarskich w Pałacu Warlity, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane w formularzu rezerwacji i sprzedaży usług hotelowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
B. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. podatkowego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
D. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
E. Marketingu usług własnych, przedstawiania ofert i promocji, przesyłania informacji do Gości drogą elektroniczną – na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
2. Podanie przez Gościa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do realizacji usług hotelowych konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy.
3. Monitoring w miejscach ogólnodostępnych hoteli zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości oraz ochrony mienia.

D. Kategorie przetwarzania danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Klientów:
1) W przypadku usług hotelowych: imię i nazwisko / numer PESEL; adres zamieszkania; wizerunek; adres e-mail; numer telefonu.
2) W przypadku zapisu na newsletter – na podstawie odrębnej zgody – przetwarzamy: imię i nazwisko; adres e-mail
3) Twoje dane możemy udostępniać osobom i firmom zatrudnionych do obsługi i wdrożenia modułu rezerwacyjnego na stronie www Pałacu w Warlitach oraz zarządzaniu bazą kontaktów pozyskanych w celu otrzymywania newslettera obiektu.

E. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

1. Informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.

F. Okres przechowywania danych klientów

1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora(np. wynikającego z przepisów podatkowych).
2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji ww. celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Dane osobowe w postaci wizerunku w nagraniach z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni, a po jego upływie zostają usunięte.

G. Twoje prawa:

Przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
f) przenoszenia danych;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie w przypadku przetwarzania Twoich danych na postawie wyrażonej zgody – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonywania Twoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e – mail: warlity@warlity.pl lub pisemnie pod adres: Edir Sp. z o.o., Kaputy, Sochaczewska 183, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

H. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

1. Podanie przez Ciebie danych wymienionych w cz. D pkt 1) jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku ich niepodania możemy odmówić zawarcia umowy.
2. Podanie przez Ciebie danych wymienionych w cz. D pkt. 2) jest dobrowolne, a udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana.

I. Informacja o źródle danych

Jeśli nie podałeś nam swoich danych osobowych osobiście, Twoje dane uzyskaliśmy od firmy, z którą jesteś związany (np. na podstawie umowy o pracę), na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług hotelarskich.

J. Prawa autorskie

1. Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszym portalu internetowym są własnością Edir sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w szczególności w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania.
2. Wszelkie działania w zakresie określonym w pkt. 1 powyżej, wymagają pisemnej zgody Edir sp. z o. o. W przeciwnym przypadku
będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej spółki.

K. Pliki cookies

1. Portal internetowy wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
2. Klient może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej.
3. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu.

L. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
2. Klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej Pałacu Warlity – www.warlity.pl.

Call Now Button